Elérhetőségek

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

E-mail: viragoskertovodaesbolcsode@gmail.com

dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető
+36/56/889-752

Mazug Ildikó óvodatitkár
+36/56/889-752

Óvoda Rákóczi út 60
Margaréta és Tulipán csoport
+36/56/889-750
Napraforgó és Hóvirág csoport
+36/56/889-751

Óvoda Toldi út 33.
+36/56/889-745

Bölcsőde Rákóczi út 60.
+36/56/889-753Iskolaérettség

Az iskolaérettség kritériumai

 

Az iskolaérettség: az iskolai életre való alkalmasságot jelenti, ami nem egyenlő az okossággal, intelligenciával. Egy komplex, testi-lelki-gondolkodási folyamat eredménye, amikor a gyermek testileg és lelkileg képes az iskoláskor követelményeinek megfelelni.

 

Fizikai alkalmasság:

- Megfelelő testi fejlettség elérése

- Megfelelő fizikai erőnlét.

- Fogváltás elindulása: csontosodás megindulását jelzi és az ülő- és állóképességgel van összefüggésben, illetve az idegrendszer érettségéről is tájékoztat.

 - Elemi mozgások összerendezettsége. A kúszás, mászás, lábujjhegyen-, sarkon-külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros- és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben. Képes a labdát gurítani, dobni, elkapni és pattogtatni is.

- Nagy- és finommozgások összerendezettsége.

- Kialakult ceruzafogás. A helyes ceruzafogás megsegíti a vonalvezetést.

- Jobb-balkéz dominancia egyértelmű felismerhetősége.

- Jól működő látás és hallás.

- Biztos egyensúlyérzék.

- Fejlett finom-motorikai mozgások. A beszédmozgás is finommozgás!

- A keresztcsatornák jó működése. Egymástól függetlenül képes mozgatni a végtagjait.

 

Pszichés alkalmasság:

Az iskolaérett gyermeket foglalkoztatja a tanulás kérdése. Várja, érdeklődik az iskola felől és megjelenik a téma a játékaiban.

Az iskolaérett gyermek:

- Várja az iskolát, készül rá.

- Elvégzi a rábízott feladatokat.

- Kitartó, és nem hagyja félbe a tevékenységeit.

- Képes kb. 20 percig figyelni.

- Önálló munkavégzésre képes.

- A kudarcot jól tűri, elviseli a frusztrációt..

- Önreflexióra képes.

- Monotónia-tűrése kialakult.

- Tud nyugodtan ülni, türelmesen kivárni.

- Megérti az egyszerű utasításokat, feladatokat.

- Kialakult a feladattudat, feladattartás, kötelességérzet.

 

Érzelmi-akarati érettség:

El tudja elfogadni, ha valami nem sikerül elsőre. Belátja, hogy hibázhat, nem veszíti el türelmét, nem adja fel a próbálkozást. Tanulja meg, a hibázás a tanulás útja.

- Jó kudarctűrő képesség.

- Érzelmi kiegyensúlyozottság jellemzi.

 

Szociális érettség: Az osztályközösségbe való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítménynek.

- Képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival.

- Ismeri és betartja a társas közösség szabályait, és azoknak megfelelően él.

- Szabálytudattal rendelkezik, a meghatározott szabályok szerint viselkedik.

- A közösség igényeinek felismerésére képes.

- Együttműködik a felnőttel, illetve társaival is.

- Elfogadja a felnőtt irányítását.

- Felnőttekhez való viszony. Fontos, hogy bizalommal forduljon a felnőttekhez, ha segítségre van szüksége. Az ellenszegülő gyerek megnehezíti helyzetét az iskolában.

 

Kognitív érettség:

Hat éves korára a gyermeknek széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. El kell tudnia helyezni magát az időben és a társadalmi környezetben.

- Személyes adatainak ismerete: Ismernie kell saját teljes nevét, szülei nevét, lakhelyét, születési évét, szülei foglalkozását; az évszakok, napszakok, napok váltakozását.

- Testséma. Biztonsággal ismerje saját testét. Tudja megnevezni a saját testrészeit is.

- Jó térérzékelés. Meg tudja különböztetni a jobb és baloldalát.

- Téri tájékozódási képesség, térirányok felismerése térben és síkban.

- Vizuális megfigyelőképesség.

- Reprodukáló képesség térben és síkban. Ez előfeltétele annak, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy a síkban alkotott mintát.

- Soralkotási képesség, sorritmus folytatása. E képesség nélkül lehetetlen megtanulni írni, olvasni, mivel az olvasás egy betűsor dekódolása.

- Gestalt látás. Ettől függ, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként felfogni.

- Iránykövetés képessége. A gyermek keze képes legyen a gyors, hirtelen irányváltoztatásra.

- Szem-kéz koordináció. Az írás-olvasás tanulásának alapfeltétele, hogy a szemével úgy tudja követni a kezét, hogy közben nem a kezére, hanem a leírtakra figyel. Ha a két szem koordinálatlanul mozog, vagy nehezen fixál, az olvasás és az írás megtanulását nehezíti.

- Alak-, szín-, forma-, és nagyságállandóság kialakulása. A színeket és formákat felismeri és megnevezi, képes azokat egyeztetni is.

- Alak-háttér biztos megkülönböztetése.

- Azonosságok, különbözőségek felismerése.

- Auditív megkülönböztetés. Ez az egyes hangok elkülönítésének képessége.

- Analizálás-szintetizálás. Előfeltétele az olvasás, írás megtanulásának. Azt jelenti, képes-e a gyermek, hangokra bontani a szavakat és a hangokból képes-e szavakat összerakni.

- Átfordítási képesség. Ez az a képesség, amikor az egyik érzékelési síkon szerzett ismeretet egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk. Amikor a látott, hallott, tapintott, vagy emlékképek formájában tárolt ismereteket képi formában jelenítjük meg, vagy egy jelsorral, az írással.

- Beszédkészség, beszédfejlettség, anyanyelvi érettség. Beszéde tiszta, érthető folyamatos beszéd. Szókincse, kifejezőkészsége korának megfelelő. Árnyaltan, összefüggően és grammatikailag helyesen kell megfogalmaznia érzéseit, gondolatait. Egy adott képről vagy témáról képes önállóan néhány összefüggő mondatot mondani.

- Elemi gondolkodási műveletek. Összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek végzése, helyes ítéletalkotás. A lényeglátás megléte is nagyon fontos.

- Problémamegoldó rutin kialakulása.

- Emlékezet (vizuális- és auditív) fejlettsége, felidézés képessége.

- Figyelem-koncentráció fejlettsége

- Számolási készség. Képes egyesével növekvő sorrendben számlálni. A 10-es számkörben tud tájékozódni. Tárgyak segítségével képes elemi műveletek végzésére, pl. összeadás, kivonás.

Az iskolaérett gyermek rendelkezik az alábbi feltételekkel:

- illendően köszönés, és a megfelelő köszönési formák használata

- önálló öltözködés: felöltözés, levetkőzés; a ruhák összehajtogatása, ki- és visszafordítása, cipőfűző megkötése; cipzár fel- és lehúzása, gombolás használata

- önálló tisztálkodás, kézmosás, törölköző használata; WC önálló használata; orrfújás

- evőeszközök megfelelő használata, kés és villa fogása

- önálló rendtartás a környezetében, a saját holmi el-, ki-, és bepakolása

- saját holmik felismerése (pl. monogramról vagy ovis jelről is) - megfelelő ceruzafogás; színismeret - rajzeszközök használata: olló, ragasztó, gyurma, ecset, vízfesték

- versek, mesék; dalok, mondókák ismerete.

Iskolaérettség

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde - Magyar